فایل ورد word رابطه جامعه پذيري سازماني و آرزوهاي شغلي کارمندان اداره کل تربيت بدني استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word رابطه جامعه پذيري سازماني و آرزوهاي شغلي کارمندان اداره کل تربيت بدني استان فارس دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word رابطه جامعه پذيري سازماني و آرزوهاي شغلي کارمندان اداره کل تربيت بدني استان فارس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word رابطه جامعه پذيري سازماني و آرزوهاي شغلي کارمندان اداره کل تربيت بدني استان فارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word رابطه جامعه پذيري سازماني و آرزوهاي شغلي کارمندان اداره کل تربيت بدني استان فارس :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت ورزشي (حركت)

تعداد صفحات :18

هدف از این تحقیق بررسی میزان تاثیر متغیر مکنون جامعه پذیری سازمانی و مولفه های آن بر متغیر مکنون آرزوهای شغلی در بین کارمندان اداره کل تربیت بدنی استان فارس است. جامعه آماری کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان فارس (81=N) بود. تعداد نمونه با استفاده از جدول حجم و نمونه مورگان برابر 66 نفر بود که 72 پرسشنامه بین کارمندان توزیع شد که 70 پرسشنامه آن قابل استفاده بود. به منظور گردآوری داده ها از یک پرسشنامه اطلاعات فردی و دو پرسشنامه استاندارد جامعه پذیری سازمانی تائورمینا (1994) و آرزوهای شغلی بیگلیاردی و همکاران (2005) استفاده شد. اعتبار پرسشنامه ها در مطالعات متعدد داخلی و خارجی تایید شده است. با مطالعه آزمایشی روی 30 نفر از کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان فارس پایایی پرسشنامه های جامعه پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.93 و 0.82 به دست آمد. به منظور بررسی و مقایسه توصیفی داده ها از روش های آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده های تحقیق از روش های آماری آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون دوربین واتسون، معدلات ساختاری و وزن عاملی در نرم افزار (SPSS و PLS (Partial Least Square و در سطح معناداری P£0.05 استفاده شد. یافته ها نشان داد که متغیر مکنون جامعه پذیری سازمانی بر متغیر مکنون آرزوهای شغلی تاثیر مثبت و معناداری (0.426) دارد. همچنین، میزان اثرگذاری عامل های آموزش، تفاهم، حمایت همکاران و چشم انداز آینده بر آرزوهای شغلی به ترتیب برابر 0.326، 0.339، 0.223 و 0.33 است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که متغیر جامعه پذیری سازمانی تاثیر چشمگیری بر آرزوهای شغلی کارمندان دارد و می تواند به عنوان یک متغیر پیش بین برای آرزوهای شغلی در نظر گرفته شود.
كلید واژه: اداره کل تربیت بدنی، آرزوهای شغلی، جامعه پذیری سازمانی، خودانگاره، کارمندان

لینک کمکی