فایل ورد word بررسي رابطه زيرسيستم هاي مديريت دانش در سازمان يادگيرنده و بهره وري منابع انساني در فدراسيون هاي ورزشي منتخب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي رابطه زيرسيستم هاي مديريت دانش در سازمان يادگيرنده و بهره وري منابع انساني در فدراسيون هاي ورزشي منتخب دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي رابطه زيرسيستم هاي مديريت دانش در سازمان يادگيرنده و بهره وري منابع انساني در فدراسيون هاي ورزشي منتخب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي رابطه زيرسيستم هاي مديريت دانش در سازمان يادگيرنده و بهره وري منابع انساني در فدراسيون هاي ورزشي منتخب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي رابطه زيرسيستم هاي مديريت دانش در سازمان يادگيرنده و بهره وري منابع انساني در فدراسيون هاي ورزشي منتخب :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت ورزشي (حركت)

تعداد صفحات :24

هدف از این تحقیق فایل ورد word بررسي رابطه زيرسيستم هاي مديريت دانش در سازمان يادگيرنده و بهره وري منابع انساني در فدراسيون هاي ورزشي منتخب است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی - همبستگی و نوع تحقیق کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان 10 فدراسیون ورزشی منتخب تشکیل می دهند که از بین آنان 165 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه جمعیت شناختی، مدیریت دانش و پرسشنامه بهره وری منابع انسانی استفاده شد. از آمار توصیفی برای طبقه بندی یافته ها و آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف به منظور بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها و از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره برای تعیین ارتباط و پیش بینی بین متغیرهای پژوهش و از آزمون Z فیشر برای مقایسه ضریب همبستگی در نمونه های مستقل استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معناداری در سطح 0.01 بین تمام ابعاد مدیریت دانش و کل مدیریت دانش (r= 0.689) با بهره وری منابع انسانی در فدراسیون های ورزشی منتخب وجود دارد (P<0.01). در نهایت، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین مولفه های مدیریت دانش، دانش آفرینی قادر به پیش بینی معنادار بهره وری منابع انسانی است و تفاوتی در رابطه زیرسیستم های مدیریت دانش و بهره وری منابع انسانی در فدراسیون های ورزشی گروهی و انفرادی وجود ندارد.
كلید واژه: بهره وری، بهره وری منابع انسانی، سازمان یادگیرنده، فدراسیون های ورزشی، مدیریت دانش

لینک کمکی