فایل ورد word تاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بر رفتارهاي منجر به تشخيص زود هنگام سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر زاهدان سال 1392

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بر رفتارهاي منجر به تشخيص زود هنگام سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر زاهدان سال 1392 دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بر رفتارهاي منجر به تشخيص زود هنگام سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر زاهدان سال 1392  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بر رفتارهاي منجر به تشخيص زود هنگام سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر زاهدان سال 1392،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بر رفتارهاي منجر به تشخيص زود هنگام سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر زاهدان سال 1392 :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي پستان ايران

تعداد صفحات :14

مقدمه: سرطان دومین عامل مرگ در سراسر جهان به شمار می آید. تشخیص زودرس و به موقع بیماری در درمان موفقیت-آمیز و انتشار کمتر بیماری تاثیر بسزایی دارد. بر طبق مطالعات انجام شده، میزان بقای 5 ساله زنانی که سرطان پستان آنها به موقع تشخیص داده شده، 90% بوده است. مطالعه حاضر با هدف انجام مداخله آموزشی بر مبنای تئوری رفتار برنامه ریزی شده جهت ارتقا رفتارهای منجر به تشخیص به موقع سرطان پستان در زنان شهر زاهدان انجام یافت.روش بررسی: این مطالعه از نوع مداخله ای شاهد دار بود. جمعیت مورد مطالعه شامل 140 زن مراجعه کننده به درمانگاه های شهر زاهدان بود که به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه مداخله (70 نفر) و شاهد (70 نفر) تقسیم شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آزمون های آماری ناپارامتری (کای دو، مک نمار، ویلکاکسون، من ویتنی) و نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: پس از مداخله آموزشی میانگین امتیازات آگاهی، نگرش، کنترل رفتاری درک شده، قصد رفتاری و انجام رفتارهای غربالگری در گروه مداخله به صورت معنی داری افزایش یافت. این تغییرات در گروه شاهد معنی دار نبود. میانگین نمرات هنجارهای ذهنی در گروه مداخله افزایش آماری معنی داری پیدا نکرد.نتیجه گیری: مداخله آموزشی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده رفتارهای منجر به تشخیص زودهنگام سرطان پستان را ارتقا می دهد. پیشنهاد می شود جهت ارتقا رفتارهای غربالگری سرطان پستان از این تئوری استفاده شود.
كلید واژه: سرطان پستان، خودآزمایی پستان، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، آموزش

لینک کمکی