فایل ورد word اعتبارسنجي نسخه ايراني ايندکس درد و اختلال عملکرد شانه در زنان ماستکتومي شده به علت سرطان پستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word اعتبارسنجي نسخه ايراني ايندکس درد و اختلال عملکرد شانه در زنان ماستکتومي شده به علت سرطان پستان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word اعتبارسنجي نسخه ايراني ايندکس درد و اختلال عملکرد شانه در زنان ماستکتومي شده به علت سرطان پستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word اعتبارسنجي نسخه ايراني ايندکس درد و اختلال عملکرد شانه در زنان ماستکتومي شده به علت سرطان پستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word اعتبارسنجي نسخه ايراني ايندکس درد و اختلال عملکرد شانه در زنان ماستکتومي شده به علت سرطان پستان :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي پستان ايران

تعداد صفحات :9

مقدمه: درد و محدودیت حرکت شانه از عوارض رایج بعد از جراحی ماستکتومی بوده که کیفیت زندگی زنان را می تواند به شدت تحت تاثیر قرار دهد. استفاده از ابزارهای مناسب سنجش کیفیت عملکرد عضو در این دسته از مددجویان می تواند راهنمای مناسب برای مداخله و درمان باشد. به همین منظور این مطالعه به ترجمه مقیاس (SPADI) به زبان فارسی و تعیین خصوصیات روان سنجی آن می پردازد.روش بررسی : پژوهش حاضر مطالعه روش شناسی است. داده ها از 90 بیمار زن بعد از جراحی ماستکتومی رادیکال مدیفیه با درد شانه جمع آوری شد. ابزار گردآوری داده ها شامل: برگه مشخصات دموگرافیک و مقیاس اختلال درد و کارکرد شانه (SPADI) بود. بخش اول پرسشنامه مربوط به ارزیابی درد و دارای پنج گویه و بخش دوم پرسشنامه مربوط به ارزیابی ناتوانی شانه و دارای هشت گویه است. جهت بررسی ثبات داخلی ابزار SPADI و تعیین همبستگی بین گویه ها از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی سازه ابزار از تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد.یافته ها: مقدار آلفا کرونباخ برای نمره کل مقیاس، 94.0 بود. ضریب همبستگی خوشه ای (ICC) محاسبه شده برای نمرات اخذ شده بار اول و بار دوم، عدد (CI=0.79-0.91 و p<0.001) بود. نتایج تحلیل عامل اکتشافی حاکی از آن بود که 94.79% کل واریانس توسط 3 گویه اول تبیین می شود.نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که ابزار SPADI برای بررسی درد و اختلال عملکرد شانه در زنان ایرانی ماستکتومی شده به علت سرطان پستان دارای روایی و پایایی مناسب است.
كلید واژه: درد و اختلال عملکرد شانه، ماستکتومی رادیکال مدیفیه، روایی، پایایی، تحلیل عامل اکتشافی

لینک کمکی